ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene begripsbepaling

 1. HighQ College, met handelsnaam HighQ College, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda.

 2. De Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie HighQ College een overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/verzorgers van de leerling of de leerling zelf.

 3. De leerling: ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van HighQ College Wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat de leerling en de contractant ook dezelfde kunnen zijn).

 4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen HighQ College en de contractant tot stand komt.

 5. De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst www.highqollege.nl vermelde tarieven voor de diverse door HighQ College aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld.

 6. De Begeleiding: alle begeleidingsvormen; Plan- en leerbegeleiding, Brugklasbegeleiding, Examenbegeleiding en Huiswerkbegeleiding.

 7. Bijles: alle bijlesvormen; Bijles basisschool, Bijles middelbare school, Examenbijles.

 8. De Instapkosten: het vanwege de inschrijving van de Leerling bij HighQ College in rekening gebrachte Tarief, zoals vermeld op www.highqcollege.nl.


Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door ondertekening van de Overeenkomst. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.

 2. Bij de start van de begeleiding bij HighQ College is een minimale afname van een aantal maanden begeleiding verplicht zoals beschreven in artikel 2.3. Pas na deze minimale afname van maanden is opzegging mogelijk volgens de reguliere opzeggingsregel, zie hiervoor artikel 2.5.

 3. Bij elk abonnement vanaf 1 x per week is de minimale afname bij de start van de Begeleiding 1 maand.

 4. Bij inschrijving voor een Abonnement verbindt men zich voor de duur van het Abonnement aan HighQ College.

 5. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij de vestigingsmanager per mail.

 6. Alle relevante informatie met betrekking tot HighQ College en de af te nemen Diensten, alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de HighQ College website www.highqcollege.nl.

 7. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. HighQ College is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor Contractant toegankelijk te houden.

 8. Contractant staat er voor in dat hij in verband met de Overeenkomst alle door HighQ College gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

 9. De Brugklasbegeleiding is enkel voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van VMBO, HAVO, VWO of Gymnasium.

 10. De Examenbegeleiding is enkel voor leerlingen uit het examenjaar van VMBO, HAVO, VWO of Gymnasium.

Artikel 3: Beëindiging Overeenkomst

 1. Beëindiging van een Begeleidingsdienst dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, dit kan per mail of per post, voor de 1e van de maand met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij annulering per mail dient er een bevestiging van HighQ College van de annulering plaats te vinden, anders is de annulering niet rechtsgeldig. Er vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld.

 2. De beëindiging gaat in per de 1e van de volgende maand.

 3. De opzegtermijn, voor de 1e van de maand, is ook van toepassing bij wijziging van het aantal dagen Begeleiding per week, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

 4. Indien noodzakelijk mag HighQ College eenzijdig beslissen dat een Overeenkomst wordt opgezegd.


Artikel 4: Afmelden en annuleren

 1. Afmelden voor Begeleiding voor dezelfde dag i.v.m. ziekte kan per email voor 09:00. De Leerling ontvangt dan een compensatiedag die binnen twee maanden ingezet moet worden.

 2. Wordt absentie door ziekte niet voor 9:00 doorgeven dan ontvangt de leerling geen compensatiedag.

 3. Als de Leerling om andere redenen dan ziekte niet in staat is om aanwezig te zijn bij HighQ College, dan dient dat minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld bij HighQ College.

 4. Als er minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd en het betreft een vorm van Bijles of Begeleiding, dan vervalt de huidige HighQ College dag voor de Leerling, de Leerling ontvangt hiervoor een compensatiedag.

 5. Wordt de Begeleiding binnen minder dan 24 uur van te voren afgezegd dan ontvangt de leerling geen compensatiedag.

 6. Bij verhindering aan deelname van een of meerdere cursusdagen van een Cursus en/of Workshop van HighQ College, vindt er geen restitutie van het geld plaats.

 7. Gemiste cursusmomenten kunnen niet op een later moment ingehaald worden met uitzondering van ziekmeldingen volgens de regels van 4.8.

 8. Als de ziekmelding voor een training voor 9:00 per email wordt gemeld dan mag de gemiste training aan het eind van de reeks, aansluitend aan de reeks worden ingehaald. Inhalen op een later moment is niet mogelijk.

 9. In het geval van thuisquarantaine wegens Covid-19 volgens de richtlijnen van de GGD mag de leerling de gemiste begeleidingsdagen, bijlessen of training op een later moment inhalen mits deze wel op tijd zijn geannuleerd volgens de in artikel 4.1 tot en met 4.8 genoemde regels. Voor cursussen en workshops geldt dat deze altijd aansluitend aan de bestaande reeks worden ingehaald.

 10. HighQ College volgt de op dat moment actuele richtlijnen van de GGD met betrekking tot het ziekmelden of thuishouden van leerlingen.

 11. Bij annulering van een vorm van Cursus en/of Workshop worden er tot één week voor aanvang van de training geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de Cursus en/of Workshop wordt 50 % van het trainingsgeld gerekend. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de training blijft het volledige cursus- en/of workshopgeld verschuldigd.

 12. HighQ College heeft het recht om een cursus(reeks) te verzetten als er onvoldoende deelnemers zijn of wanneer de kwaliteit van de training volgens de standaard van HighQ College niet gewaarborgd kan worden.

 13. Bij ziekte van de Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten HighQ College dagen (dagen waarop de Leerling naar HighQ College zou komen), brengt HighQ College, op aanvraag van de ouders bij de vestigingsmanager, de daaropvolgende aaneensluitende ziektedagen niet in rekening. Dit verzuim dient aannemelijk gemaakt te worden door een verklaring van de huisarts of arts-specialist.

 14. Dagen wisselen en compensatiedagen inplannen is alleen mogelijk binnen de duur van de Overeenkomst en binnen de huidige abonnementsvorm met het huidige aantal dagen per week en moet minimaal 24 uur van tevoren worden doorgegeven.

 15. Gemiste HighQ College dagen op maandag tot en met vrijdag kunnen niet in het weekend gecompenseerd worden.

 16. Compensatiedagen dienen binnen 2 maanden ingepland te worden. Maakt de Leerling hier binnen 2 maanden geen gebruik van dan vervalt de compensatiedag.

 17. Wisselen en inplannen van (extra) HighQ College dagen is mogelijk na akkoord van HighQ College.


Artikel 5: Tarieven en betaling

 1. De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende Tarieven vermeld op www.highqcollege.nl.

 2. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd.

 3. De Contractant is aan HighQ College het tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd.

 4. De inschrijfkosten voor de Begeleiding worden in rekening gebracht op de eerste factuur.

 5. Het opmaken van de factuur geschiedt voor aanvang van de eerste les of HighQ College dag.

 6. De factuur dient voor de eerste les, training of HighQ College dag voldaan te zijn.

 7. Betaling geschiedt altijd per doorlopende automatische incasso of via iDEAL.

 8. Bij automatische incasso wordt omstreeks vijf dagen na de factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag geïncasseerd door HighQ College.

 9. Indien de incasso, om welke reden dan ook, de eerste keer niet uitvoerbaar is, is de Contractant van rechtswege in verzuim en is de Contractant € 5,- kosten verschuldigd in verband met de niet uitvoerbare incasso. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van HighQ College op de Contractant direct opeisbaar. Indien HighQ College overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Contractant.

 10. Bij contante betaling of handmatige bankoverschrijving zijn wij helaas genoodzaakt per transactie €10,- administratiekosten in rekening te brengen.

 11. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal HighQ College een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ad € 15,- bij de eerste herinnering zullen aan de Contractant in rekening gebracht worden.

 12. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan HighQ College kenbaar te worden gemaakt per mail, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

 13. Er wordt standaard een betalingstermijn van 24 uur gehanteerd voor aanvang van onze diensten. Bij een afwijkende betalingstermijn staat deze vermeld in het bericht dat bij de factuur is bijgevoegd.

 14. Als de Leerling minder dan een hele maand een abonnement met een vast maandtarief bij HighQ College afneemt, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht.

 15. De voor de Begeleiding geldende Tarieven zijn maandbedragen gebaseerd op 38 reguliere schoolweken – er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk.


Artikel 6: Openingstijden, vakanties en feestdagen

 1. De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op www.highqcollege.nl vermeld

 2. Vakanties en feestdagen: tijdens vakanties worden er geen reguliere bijlessen en/of huiswerkbegeleiding geboden.

 3. De volgende feestdagen is HighQ College gesloten: Nieuwjaarsdag; Tweede Paasdag; Koningsdag; Hemelvaartsdag; Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. De facturatie loopt in alle gevallen door.

 4. Gedurende de zomervakantie is HighQ College gesloten voor reguliere begeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij HighQ College Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald;

Artikel 7: Persoonlijke gegevens en geheimhouding

 1. De Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

 2. Persoonsgegevens worden door HighQ College zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de noodzakelijke medewerkers van HighQ College. Als de Contractant hier toestemming voor geeft, kunnen de onderwijsgegevens ook inzichtelijk gemaakt worden voor de mentor of vakdocent op de school van de Leerling.

 3. De Contractant en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

 4. Door de Leerling in vertrouwen aan HighQ College of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de Contractant, tenzij HighQ College dit in het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van HighQ College.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 1. Alle door HighQ College geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van HighQ College. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van HighQ College vermeld wordt, en HighQ College uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.


Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. HighQ College is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een HighQ College vestiging.

 2. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is HighQ College grotendeels afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is HighQ College hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

 3. HighQ College biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. HighQ College verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.

 4. In gevallen van overmacht voor HighQ College kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. HighQ College is hiervoor niet aansprakelijk.

 5. In het geval van sluiten van scholen, een epidemie of pandemie gaat de begeleiding over op online begeleiding.

 6. HighQ College is niet aansprakelijk voor de uitvoering van diensten door derden die in het gebouw waar HighQ College praktijk voert ook aanwezig zijn.

 7. Indien HighQ College aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 8. HighQ College is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HighQ College is uitgegaan van door of namens de Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 9. De aansprakelijkheid van HighQ College is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 10. HighQ College is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 11. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HighQ College aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HighQ College toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. HighQ College is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 12. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HighQ College of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 13. De Contractant vrijwaart HighQ College voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HighQ College toerekenbaar is. Indien HighQ College uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractant gehouden HighQ College zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Contractant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HighQ College, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HighQ College en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Contractant.


Artikel 10: Gedragscode

 1. De Leerling houdt zich aan de HighQ College Huisregels, anders kan er sprake zijn van schorsing (artikel 10.2).

 2. De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan de afspraken van HighQ College, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van HighQ College. Dit ter beoordeling van HighQ College, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.

 3. De aanleiding voor schorsing van een Leerling zoals omschreven in Artikel 9.1 is immer ter beoordeling van HighQ College.

 4. HighQ College is verplicht om bij schorsing het specifiek benoemd gedrag waarvoor Leerling geschorst is schriftelijk naar Contractant te communiceren.

 5. Bij schorsing van een Leerling wordt Leerling door HighQ College per direct verwijderd uit de vestiging van HighQ College.

 6. Bij schorsing van een Leerling kan HighQ College elke Dienst geleverd aan Leerling opschorten voor een periode van maximaal zeven dagen, zonder dat zulks kan leiden tot aanpassing van de overige bepalingen uit de Overeenkomst.


Artikel 11: Algemene bepalingen

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Indien Contractant en/of HighQ College niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Contractant en/of HighQ College in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.


Artikel 12: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. HighQ College is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, indien de Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst HighQ College ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van HighQ College kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is HighQ College bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HighQ College kan worden gevergd. Onder deze omstandigheden valt uitdrukkelijk het vertonen van wangedrag door Leerling zoals bepaald in artikel 10.

 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HighQ College op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien HighQ College de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 4. Indien HighQ College tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is HighQ College gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Contractant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HighQ College gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. In geval van liquidatie van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HighQ College vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HighQ College op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 13: Overmacht

 1. HighQ College is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HighQ College geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HighQ College niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HighQ College of van derden daaronder begrepen. HighQ College heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat HighQ College zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. HighQ College kan, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel HighQ College ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,

 5. en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HighQ College Gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 14: Wijzigingen

 1. Tarieven en de openingstijden kunnen in de toekomst wijzigen.        

 2. Het Tarief mag gedurende de looptijd van het Abonnement jaarlijks per 1 januari door HighQ College verhoogd te worden met maximaal 5%. HighQ College verplicht zich deze verhoging uiterlijk 1 december schriftelijk bekend te maken aan Contractant, waarna Contractant vóór 1 januari de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen.


Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Rechtbank van Breda bevoegd.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 16: Deponering

 1. Deze algemene voorwaarden van HighQ College zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met HighQ College.

 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier onze Algemene Voorwaarden.